Shikijo: eroticism in Japanese photography

Featured artists: Emi Anrakuji, Nobuyoshi Araki, Noritoshi Hirakawa, Mayumi Hosokura, Eiki Mori, Daido Moriyama, Sakiko Nomura, Tokyo Rumando, Masato Seto, Issei Suda, Hideka Tonomura, Daisuke Yokota, Kohei Yoshiyuki

Curators: Mimi Chun, Mark Pearson

Date: 7.5 - 25.6.2016
Opening Reception: Saturday, 7 May 2016, 4 - 6:30pm
Details