780s
Featured artists: Doreen Chan, Cheung Wai Lok, South Ho Siu Nam,
Lai Lon Hin, Siu Wai Hang, Eason Tsang Ka Wai & Trevor Yeung
Date: 15.11.2014 - 10.1.2015
Venue: Blindspot Gallery
Details of the exhibition